نمایش نوار ابزار

کتب

اطلاعات کتب

#کتابنوعنوع ناشرکشورمرتبه چاپتاریخ چاپ
1دستورالعمل طراحي ايمن پل هاترجمهجهاد دانشگاهيايران11398/03/01
2طراحي پيشرفته سازه ها با کمک ميراگرهاي غيرفعالتأليفجهاد دانشگاهيايران11397/08/07
3طراحي پيشرفته سازه ها با کمک ميراگرهاي غيرفعالتأليفجهاد دانشگاهيايران11396/10/02
4راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان هاي فولاديتدوينسايرايران11393/02/15
5طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان هاتدوينسايرايران11392/12/28
6راهنماي تأسيسات بهداشتيتدوينسايرايران11392/12/29
7راهنماي پي و پي سازيتدوينسايرايران11392/12/30
8راهنماي طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمهتدوينسايرايران11392/12/31
9طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمهتدوينسايرايران11392/12/32
10علائم و تابلوهاتدوينسايرايران11392/12/33
11مصالح نوين ساخت در سيستمهاي نوين ساختمانيتأليفسايرايران11392/12/25
12راهنماي حفاظت ساختمان ها در مقابل حريقتدوينسايرايران11392/12/24
13تأسيسات مکانيکيتدوينسايرايران11392/12/19
14ايمني و حفاظت کار در حين اجراتدوينسايرايران11392/12/18
15بارهاي وارد بر ساختمانتدوينسايرايران11392/12/18
16صرفه جويي در مصرف انرژيتدوينسايرايران11392/12/17
17راهنماي پدافند غيرعاملتدوينسايرايران11392/12/05
18مصالح و فرآورده هاي ساختمانيتدوينسايرايران11392/12/03
19طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بناييتدوينسايرايران11392/11/30
20حفاظت ساختمان ها در مقابل حريقتدوينسايرايران11392/11/29
21مراقبت و نگهداري از ساختمان هاتدوينسايرايران11392/11/29
22تعاريف مقرران ملي ساختمانتدوينسايرايران11392/11/28
23پي و پي سازيتدوينسايرايران11392/11/27
24لوله کشي گاز طبيعي ساختمانتدوينسايرايران11392/11/27
25الزامات عمومي ساختمانتدوينسايرايران11392/11/26
26تأسيسات بهداشتيتدوينسايرايران11392/11/26
27راهنماي بارهاي وارد بر ساختمانتدوينسايرايران11392/11/26
28راهنماي تأسيسات مکانيکيتدوينسايرايران11392/11/26
29طرح و اجراي صنعتي ساختمان هاتدوينسايرايران11392/11/21
30عايق بندي و تنظيم صداتدوينسايرايران11392/11/20
31آسانسورها و پلکان برقيتدوينسايرايران11392/11/17
32راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژيتدوينسايرايران11392/11/15
33نظامات اداري ساختمانتدوينسايرايران11392/11/05
34بهبود مقاومت و شکل پذيري ستون هاي بتن آرمه (با مقطع دايره اي)تأليفسايرايران11392/11/05
35طرح و اجراي ساختمان هاي فولاديتدوينسايرايران11392/08/15
36مبحث دهم مقررات ملي ساختمان - طرح و اجراي ساختمانهاي فولاديتدوينسايرايران11392/03/04
37تعمير و مقاوم سازي پلهاي بتنيترجمهسايرايران11391/12/22
38پدافند غير عاملتدوينسايرايران11391/12/15